Политика за поверителност

„Ведра Интернешънъл“ АД е юридическо лице, учредено и осъществяващо дейност съгласно Търговския закон, вписано в Търговския регистър с ЕИК:102719440, седалище и адрес на управление: гр. София”, бул. Джеймс Баучер № 71, и се представлява от Изпълнителни директори – Теодора Петрова и Диан Димов.

„Ведра Интернешънъл“ АД е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), който сам определя целите и средствата за обработване на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и  Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (Наредба №1).

Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви информираме какви лични данни обработва Дружеството, по какъв начин ги събира и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са Вашите права като клиенти, доставчици и партньори относно обработваните лични данни и как можете да ги упражните.

За целите на настоящата Политика за поверителност понятията по-долу имат следното значение:

„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до клиентите (физически лица и физическите лица, представляващи юридическите) на Дружеството, както и тази, свързана с нейните служители, които са идентифицирани или чрез която същите могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване и др.).

„Администратор на лични данни” е „Ведра Интернешънъл“ АД, което самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни.

„Специфични признаци” са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

 „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

„Субект на данни“– физическо лице, чиито данни се обработват.

Принципи при обработване на личните данни

Спазване разпоредбите на Регламента: Политиката за поверителност има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно: Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно: Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки

Лични данни се събират и обработват само за определени цели

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни: Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите търговски нужди.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни: Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

  1. са предвидени в закон;
  2. са нужни за изпълняване на договор;
  3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Обработвани лични данни са точни и актуални: Дружеството осигурява обработването на личните данни да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица: Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време: Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

  1. нужно по закон;
  2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
  3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или
  4. до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване,

след което те се унищожават без излишно забавяне.

Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

Цел на политиката по управление на личните данни

Ведра Интернешънъл АД обработва лични данни със следните цели: 

Ведра Интернешънъл АД обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

Ведра Интернешънъл АД обработва лични данни само след предварително съгласие. 

Видове обработвани от Ведра Интернешънъл АД лични данни:

Когато обработваме личните данни и описаните други данни за предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.

За посещението на нашите сайтове не е необходима форма на регистрация, което ви дава възможност да ги посещавате без да ни информирате кой сте. За да отговорим на Ваши запитвания през контактните форми на сайтовете ни може да е необходимо да ни предоставите лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени услуги или части от сайта, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви.

Съгласие за предоставяне на лични данни:

Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да има отражение върху изпълнението на договорните задължения на Ведра Интернешънъл АД. Ако субектът на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Ведра Интернешънъл АД няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Оттеглянето на личните данни може да доведе до невъзможност за извършване на някои или всички услуги, предоставяни от Ведра Интернешънъл АД. За всяко оттегляне на лични данни субектът ще бъде уведомен до какви последици може да доведе неговото действие. В случай на електронен директен маркетинг ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон.

За да се оттегли даденото съгласие е необходимо да се уведоми Ведра Интернешънъл АД чрез публично известените данни за контакт /телефон, email и т.н./, свързани с управлението на личните данни. В съобщението до нас посочете наименованието на уебсайта, на който сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. 

Заличаване на лични данни

Ведра Интернешънъл АД прекратява използването на лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години) или законите, касаещи трудови правоотношения (50 години).

При прилагане на настоящата политика се отчита, че няма да се изтрият или анонимизират лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

При определени случаи лични данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на субекта на личните данни, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Обработка на лични данни

Ведра Интернешънъл АД използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързани с наш легитимен интерес, за да извърши основен анализ с цел да пригоди предлаганите от нас продукти или услуги към индивидуалните клиентски потребности и да предложи нови продукти/услуги, които да ги задоволяват. Боравене с лични данни се налага и при желание на потребител да участва в игра, да получи консултация или да зададе въпрос чрез контактните форми на сайтовете и чрез страниците в социалните мрежи на Ведра Интернешънъл и на представяните от компанията продукти. 

Възможна е обработка на лични данни за статически цели, като това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да оценим нашето пазарно представяне, финансовите ни показатели, маркетингова информация и др. 

Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите на компанията и личните данни на своите клиенти и партньори Ведра Интернешънъл АД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, може да се използват допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Възможност за предаване на лични данни на трети лица

Ведра Интернешънъл АД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да има постигната увереност, че са взети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Лични данни Ведра Интернешънъл АД предоставя на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Посещение на интернет страницата на Ведра Интернешънъл АД и на официалните интернет страници на представяните от компанията продукти.

При посещението на нашите уеб страници се обработват, респ. протоколират следните лични данни:

Бисквитки

Заедно с посочените по-горе лични данни в сайта си и свързаните сайтове Ведра Интернешънъл АД използва бисквитки, за да оформи търговски и други по-добри предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин. „Бисквитката“ (буквален превод от английски на cookie) е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт, за персонализация на сайта  (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Някои бисквитки остават запаметени на потребителското крайно устройство, докато не се изтрият. Те дават възможност на Ведра Интернешънъл АД да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашите уеб страници.

Уеб анализ

Сайтът/сайтовете на Ведра Интернешънъл АД и представляваните от компанията продукти използват услугата Google Analytics* – услугата за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Чрез „Google Analytics“  се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и неговите източници и се измерват нивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта/уебсайтовете ни. 

Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на сайтовете на Ведра Интернешънъл АД, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. 

Google използва създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайтовете и изготвяне на справки относно активността на уебсайтовете, като предоставя на Ведра Интернешънъл тези справки с цел анализ и оптимизация на трафика, както и с цел анализ и подобряване на съдържанието на сайтовете на компанията и доставяне на повече полезна информация до потребителя.

Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. 

Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайтовете ни.

С ползването на уебсайтовете ни Вие се съгласявате с обработването на личните данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

Статистически проучвания и анализи

Сайтът/сайтовете на Ведра Интернешънъл АД може да съдържат еднопикселен файл или интернет таг (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „pixel” „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“ ), който се извиква от сървъра на доставчика на електронни услуги. Възможно е тези тагове да бъдат внедрени и чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Така се събира техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация служи за разпознаване на навиците на потребителите за четене с цел адаптиране на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им. Информацията се използва и за измерване на ефективността на рекламни кампании (например колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана). 

Ако искате повече информация относно уеб таговете и бисквитките, свързани с онлайн рекламирането, или да изключите функцията за събиране на тази информация от трето лице, посетете уебсайта на Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org.

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

Право на информация:

Субектите на лични данни има право да поискат:

Право на корекция:

В случай, че Ведра Интернешънъл АД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време:

Право на възражение:

По всяко време субектите на лични данни имат право да:

Право на жалба:

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

В случай, че субектът на личните данни сметне, че Ведра Интернешънъл АД нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Ведра Интернешънъл АД се произнася по подадено по надлежният ред искане в 14 /четиринадесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява Ведра Интернешънъл АД, този срок може да бъде удължен до не повече от 30 /тридесет/ дни от подаването на заявлението. С решението Ведра Интернешънъл АД се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е на сайтовете на Ведра Интернешънъл АД да бъдат публикувани линкове към уебсайтове на трети лица, за които компанията е преценила, че може да представляват интерес за посетителите. Поради естеството на интернет пространството, Ведра Интернешънъл АД не може да гарантира за стандартите за поверителност на уебсайтове на трети лица, към които се дадени линкове, или да отговаря за съдържанието на тези сайтове. Съответно настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на Ведра Интернешънъл АД. 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 29/10/2018 г.